Ambigus Genitale Ne Demektir?

Ambigus genitale bebek ilk doğduğunda genital bölgesine bakıldığında cinsiyetinin belirlenememesi durumudur. Genital organ ne penise ne de vajinaya benzer. Ayırt edilemez. Bu hastalığı anlattığım detaylı yazımı okumanızi öneriyorum. Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız.

https://doktordanhaberler.com/ambigus-genitale/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

What are your “Rules of Freedom”?

Rare examples of Homer Simpson being…pretty darn intelligent!

What’s In a McGruff Safe Kit and How Is It Designed for Kids?

How to check if really ownership is renounced on a SC.