Ehler Danlos Sendromu Tipleri Hangileridir?

Ehler Danlos Sendromu çok fazla sayıda tipi olan nadir ve genetik bir bozukluktur. Bağ dokusunda bozuklukların eşlik ettiği bu hastalığın tipleri şu sekildedir:

Bu tipler hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linkini verdiğim yazımı mutlaka okuyunuz.

https://doktordanhaberler.com/ehler-danlos-sendromu/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

🎨 How Positively Present’s Inspiring Illustrations and Messages Motivate Internal Communications

Kernel Bypass performance. Is it OS agnostic ?

What Happens When You Type https://www.google.com In Your Browser And Press Enter

Stemming Vs Lemmatization performance