Konsülte Etmek Ne Manaya Gelir?

Konsülte etmek iki doktorun birbirlerine bir hasta hakkında birsey danışmasi manasına gelir. Hekim ile hasta arasında olduğu sanılan bu eylem hekim ile hekim arasındadır.

Tüm bu eylemlerin tamamına konsültasyon denir. Daha detaylı bilgi almak için hemen alttaki linke tıklayıp okuyunuz.

https://doktordanhaberler.com/konsulte-etmek/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

Creality Board Klipper Beeper M300 Buzzer gcode

creality_board_schematics_screenshot

🎆 Hello, 2022!

Miro Vs Dojoit — Which Is Best For You?

Rahat: Aid agencies transforming the humanitarian aid distribution using Blockchain technology