Makat Hastalıkları için Hangi Bölüme Gidilir?

Proktoloji bölümü sıklıkla makat hastalıkları ile ilgilenen bir tip bransidir. Eğer proktoloji bölümüne başvurmak istiyorsanız geçerli bir şikayetiniz olmak durumunda. Peki hangi şikayetiniz varsa proktoloji branşına başvurursunuz?

En sık olarak makat ağrısı, makat bölgesinde yanma, kaşıntı, şişlik, ağrı gibi şikayetler varsa mutlaka proktolojiye başvurunuz. Bu tip konular hakkında detaylı bir şekilde bilgi verdiğim yazıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://doktordanhaberler.com/proktoloji-hangi-hastaliklara-bakar/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

What is Wisepad?

How to persist state in Nuxtjs using Vuex-persistedstate

MMD Animation FULL GUIDE & TUTORIAL…

When The Fun In Gambling Is No Longer Fun