Maltofer Fol Tablet Yan Etkileri

Maltofer fol tabletin yan etkileri oldukça nadir görülür ve az sayıdadır. İlacın içerisinde demir ve folat bulunmaktadır. Gebelik sırasında boşalan demir depolarının doldurulması temel amaçtır. Genel olarak bu yazımda maltofer in nasıl kullanılacağı, hangi hastalıklarda kullanılması gerektiği, yan etkileri ve diğer detaylarına değineceğim. Yazımı okumak için aşağıdaki linki takip ediniz.

https://doktordanhaberler.com/maltofer-fol-100-mg-0-35-mg-30-tablet/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

Fun arithmetic with “Python”

NFUP has registered at Hashnet Wiki

All Time Low Denies Sexual Misconduct Allegations

How to Integrate ServiceNow and Jira