Paranox Fitil Etken Maddesi

Paranox fitil etken madde olarak parasetamol bulunduran ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlardan biridir. Genelde çocuk hekimleri ve aile hekimleri hastalarına sık olarak recete ederler. Bu noktada paranox fitil kullanım rehberine göz gezdirmeden ilacı kullanmanızı önermiyorum. Rehber için hemen tıklayınız.

https://doktordanhaberler.com/paranox-fitil/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

Top 15 Coldest Places on Earth to Visit and Live Now

Amazon and Nest Can Make Your Dumb Smoke Detectors Smart

Lowest Cost Pre-settlement Funding: What You Should Know!

Lowest Cost Pre-settlement Funding: What You Should Know!

Release of Safematrix: v0.7.6.19 & What’s new this week🚀