Prokalsitonin Testi Ne için Yapılır?

Prokalsitonin yani pct testi kan alınması yöntemiyle yapılan bir testtir. Kan alındıktan sonra 2 ile 3 saat içerisinde sonuçlar çıkar. Hekimler genellikle bu testi hastada enfeksiyon varlığını ve vücuda etkilerini araştırırken isterler. Sonucun yüksekliğine göre hasta değerlendirilir.

Pct testi hangi hastalıklarda yapılır ve hangi hastalıklarda pct yüksekliği görülür gibi sorulara cevaplar verdiğim rehber yazıyı okumak için hemen tıklayınız.

https://doktordanhaberler.com/pct-prokalsitonin-testi/

--

--

--

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Erhan Yavuz

Dr. Erhan Yavuz

Erzurum'un Karayazı ilçesinde aile hekimi olarak çalışıyorum.Aşağıdaki linkten biyografime ulaşabilirsiniz: https://doktordanhaberler.com/author/erhanyavuz/

More from Medium

NFUP has registered at Hashnet Wiki

Rose “Casper" Mazzola the ex guitar player for The Distillers completely ghosted me after the last…

“Those kids in college.”

The String and Key Crew: Alec Greider